Sunday, June 25, 2017

junk post

a very very thin membrane
wafer thin, like
a shaft of sun on the eyelashes
or a trumpet sounding the blues 

the sun wheel
belongs in the home
from whence the spokes emanate
into a thousand chariots
across the heavens

open nose
fast faucet

the memory of
the conversation of a river
would keep me happy 
through any torture

they opened my legs
and peeled away the skin
how interesting to see myself
am I in pain?

"I am not my body—
you cannot destroy my song"

in arguing for this
I disembowel myself
for publicity

I publish the essay
to discovery only
the fat survives

peeling off the laughs
like old enamel paint
the ships enter my fingers

disclosure
comes
first

ϜΆΝΑΞ

let me learn latin
to learn latvian
 learn latia
earn later
 arntr
nt

 the later day seints
   the rather dry farts
arthur cluricue plickett
  fantasia in A
 god bowel
dog bowl

 We're all in the gonlangd
  the epices worthy
ashguard essence etix
 arx ataxia
Wanax

Vanguard gravy fanguard g
(g)abby baggage job
the tide swallows
 every muscle
in the
bay

dead cat. pax. afrika
the flavourful asset
 nice skivvy ornament
circumambulation
my neck

egg isotap. spanic gag (indigo)
the colour revoleves on an axle
of aspic tregearth
the roman mysteries
articulated
     
                        wound

 gristly grindstone unwaund
the handle slowly
turning argyle
plot of

eart

a lenz opend.
gladly inkd.
gaudicle ningalu
aspic ea
mustard.

grassroots antelope spy
 feisty vagabond street
  nigella apartment oh
 fagus albion
Pi

crass lined paper post
card. attack. dog eye
velvet penis I
ymplacement
in may air

egrerious greg gig
grey's egrerion gig
_______________
______________
_____________
 __________
 ________
  ____



camera obscura

up against calligraphy
the pen is wild

a narrow child
of obscure lyric. [time in a jar]

don't detail
the orders
the bridge
will be built

don't inquire
after the deficit
all the debt
will be recovered

the san destruction
will be sonomaan
Russell
in a club hat

Same difference anyway
but it should matter
to the party line

as it grows in power
near to the darkness

bleeding nose poems
 fear of the dark
  there is wax
   walk in the park

work safety here
walk

solid root
downward plunge
going down
into forests


nothing had been added
 to exiled artists during the War
in Paris

I'll never be the President of France

I wanted to be
some sort of Poesy
but look dans mes mains
they have colluded with the sky
and in the future when people ask
I will have to say
it was all about
an eye for an eye
I cry you cry
and the faithless gone travelling
without hope into the void
growing into the emergency
a big daddy to make things better
how did they manage to hold back?
I was too easy a target for them
a painted figurine
upset by the golf connexion
a millennial, come to collect the game
grey haired and limbs locking loosely together
the forest fire human being
grey smoke rising from the temples
limbering up the mountains
                         in a polar fleece jacket
public attitude like a derailment
when i come to you I am not really myself
but that is how the train feels
going ito the tunnel
none of this makes sense.

In the future everyone will know
will know what it its to be me
they will ladle me like soup
good honest broth
chop with cleavers through my bones
portion me out
dice my heart
this will be good
if there is marrow in it
it makes good stock
this is the old advice
it can't be changed
by some new novelty
A crash course in life
—predicts—to be fair
I have not lived enough
it is better to wait
till the end of the show
to write a review.

Jeremy Corbyn read Shelley
In the chapel
into the microphone
courses Shelly's voice
like a cold mountain stream
like a Hymn
like the blood of humanity
animating through time
all the hundreds of moments
when the heart stopped
and skipped a rhyme

4am 8.6.2017

Descartes in Day-care

the old Fart
pushing the swing
asking if it's his turn
his cloak muddy around the trim
that's Him.
Arguing with the carer's
about the colour of his snack
the time of his nap

Descartes holding court
in the toddler room
he wants his bottle
but a baby's got it in her hand
the pale white fragile thing
 held aloft—foaming at the tip
it can be traded for a crust
and time with a toy
a bond of trust
is established that day
at 32 past 4

the smashing of the towers
the dragging of the babies through the corridors
by their hair
the wailing. the derision
all that would come later
for Descartes in Day-care.

Saturday, June 24, 2017

like magma

got a shuffle on.
got a shuffle on.
like argonauts
gracious,
loopy
being labelled.

microidia fabulous
inhabitants
of genomes and
present day cityscalps

embolism microbe
moist unweathered
fast fracula.

the true cubit macro
calculated to cut into
a metronome node
tuned into classic radio

instant argillaceous gravels
nematodes and flatworms
the horns of a ram
entombed into stone: a trident

the last latex Renault
hung like Foucault
got to go..
.. into a tar-pit

the dark chords and tendons
that prop up my corpid form
leave hollow
the body of an instrument
the shell to sound the wind
a pulse flickering
the pilot light
of a distant beacon




Tuesday, May 30, 2017

Verses from 'The recognition of Śākuntala'

I translated these verses of the great Indian poet Kālidāsa as part of my third year Sanskrit Language study. They are a selection from the first few pages of the play Abhijñānaśākuntalam "The recognition of Śākuntala". I have made my original literal translation a little freer here - while still clinging quite closely to the original. I also used the translation by M R Kale as a guide.

*

atha abhijñānaśākuntalam



yā sṛṣṭiḥ sraṣṭur ādyā vahati vidhihutaḥ yā havir yā ca hotrī
ye dve kālaṁ vidhattaḥ srutiviṣayaguṇā yā sthitā vyāpya visvam
yām āhuḥ sarvabhūtaprakṛtiriti yayā prāṇinaḥ prāṇavantiḥ  [sarvabījpr  [vantaḥ
prtyakṣābhiḥ prapannas tanubhir avatu vas tābhir aṣṭābhir riśiḥ

That water which was the first creation from the creator,
that fire which carries the sacrifice
 and whoever makes the sacrifice.
  
The Sun and Moon, which apportion time
 and that by which sound has pervaded the universe.

The Earth which they call the foundation of seeds
and that spirit by which living creatures possess the breath of life

May the Lord of these eight sacred forms protect you all.

subhagasalilāvagāhāḥ pāṭalasaṁsargasurabhivanavātāḥ
pracchayasulabhanidrā divasāḥ pariṇāmaramaṇīyāḥ ||3||

Those days—
when it is nice to plunge in the water
whose forest winds are fragrant
 with the scent of trumpet flowers
 —those days will be sweet at their end.

īṣadīṣaccumbitāni bhramaraiḥ sukumārakeśaraśikāni
avataṁsayanti dayamānāḥ pramadāḥ śirīṣakusumāni

The compassionate women
make garlands out of Śirisha blossoms,
whose stamen tips are tender,
and are gently, gently kissed by bees.

grīvābhaṇgābhirāmaṁ muhur anupatati syandane dattadṛṣṭiḥ
paścārddhena praviṣṭaā śarapatanabhayād bhūuasā pūrvakāyam |
darbhair arddhāvalīḍhai śramavivṛtamukhabhraṁśibhīḥ kīrṇavartmā
paśyodagraplutatvād viyati bahutaraṁ stokam urvyā prayāti||

The lovely deer
bending of his neck
eyes fleeting repeatedly
on the following chariot,

the fore part of his body
seemed to merge
with the rear
twisted from fear
of the falling arrow

the darbha-grass
 half licked
dropping
from his panting mouth

but see!

with a lofty bound
 he proceeds
more the air
and less on the ground.

yad āloke sūkṣmaṁ vrajati sahasā tad viṣulatāṁ
yad arddhe vicchinnaṁ bhavati kṛtasandhānamiva tat
prakṛtyā yad vakraṁ tadapi samarekhaṁ nayanayor
na me dūre kijcit kṣaṇamapi na pārśve rathajavāt

(while riding very fast in the chariot..)

"that which is minuscule
suddenly grows large!
that which is cut in the middle
appears joined!
that which by nature is crooked
appears straight to the eyes!

"nothing is at a distance from me
for even a momentnor beside me!"

kva vata hariṇakānāṁ jīvitaṁ cātilolaṁ
kva ca niśitanipātāḥ vajnasārāḥ śarās te
tat sādhu kṛtasandhānaṁ pratisaṁhara sāyakaṁ
ārttatrāṇāra vaḥ śastraṁ na prahartum anāgasi

What is the fragile life of fawns
to your sharp falling adamantine shafts?
Withdraw your well-aimed arrow—
your weapon is for your protection,
it is not to injure the innocent.

13
ramyās tapodhanānāṁ pratihatavidyāḥ kriyāḥ samavalokya
jñāsyaśi kiyad bhujo me raksati maurvīkiṇāṇka iti

Having seen the ascetics' religious austerities, 
with all their hindrances removed, 
 you will think 
“how much my arm, scarred by the bow-string, protects!”

nīvārāḥ śukagarbhakoṭaramukhabhraṣṭās taruṇām adhaḥ
prasnigdhāḥ kvacid inggudīphalabhidaḥ  sucyanta evopalāḥ
viścāsopagamād abhinnagatayaḥ śabdaṁ sahante mṛgās
toyādhārapathāśca valkalalśikhāniṣyandarekhāngkitāḥ

Grains of wild rice 
lying fallen from the mouth 
of the trees
whose interiors 
are filled with parrot

and hereabout lie stones
oily from splitting 
the fruit of the Ingudi tree

the tame deer
do not vary their gait
 at our approach

and the river paths are marked with lines 
of water dripping 
from the fringe of bark garments.

kulyāmbhobhiḥ pavanacapalaiḥ śākhino dhautamūlā
bhinno rāgaḥ kisalayarucām ājyadhūmodgamena
ete cārvāg upavanabhuvi cchnnidarbhāngkurāyāṁ
naṣtaśangkā hariṇaśiśavo mandamandaṁ caranti

Those trees—
whose roots are washed 
by the waters of the canals 
rippling in the wind
                    the colour 
of their brilliant sprouts 
is obscured 
by the rising smoke 
of sacrificial butter.

and here in front of us 
the young fawns, 
whose fear has been lost, 
are leisurely grazing

 in the grounds of the grove, 
the stalks of the darbha grass
 have been lopped off.

18
idaṁ ki kilāvyajamanoharaṁ vapus
 tapaḥkṣamaṁ sādhayituṁ ya icchati
dhuvaṁ sa nīlotpalapatradhārayā
 śamīlatāṁ chettūm ṛṣir vyavasyati  

That sage—
who wishes to put
 this truly authentic captivating 
beautiful body 
capable of penance
to work 
          —he surely resolves to cut the Śamī tree 
with a blue lotus leaf’s edge.

19
idam upahitasūkṣmagranthinā skandhadeśe
 stanayugapariṇāhācchadinā valkalena
vapur abhinavam asyāḥ puṣyati svāṁ na śobhaṁ
 kusumam iva pinaddhaṁ pāṇṇgupatrodareṇa   

This young body of hers
 the bark garment with slender fastenings upon her shoulder, 
covering around her two breasts,

It modestly hides in dullness, 
 like a flower wrapped within a shell of brown leaves

20
sarasijam anuviddhaṁ śaivalonāpi ramyaṁ
 malinam api himāṁśor lakṣma lakṣmīm tanoti
iyam adhikamanojñā valkalenāpi tanvī
 kimiva hi madhuraṇām maṇnganaṁ nākṛtīnām

a lotus 
even though permeated all over with slime, 
is to be enjoyed; 

also the tarnished mark 
on parts of the moon 
actually extends its beauty

so this slender bodied lady 
is surpassingly beautiful even 
with her bark cloth 

what would not embellish such a shape?